Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban „ÁSZF”, tartalmazza a www.olcsoweboldal.net weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető díjköteles webtárhely és szoftver valamint weboldalszerkesztő szolgáltatás, továbbiakban „Szolgáltatás” igénybe vevő, továbbiakban „Felhasználó”) általi használatára vonatkozó feltételeket.

Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, természetes személy vagy egyéni vállalkozó illetve minden magyar illetve bármely külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet üzletszerűen, vagy másodlagos jelleggel végző szervezet.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét az ÁSZF tényleges elolvasására, tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tartalmazza azon alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen jogviszony tekintetében irányadóak lesznek.

Felhasználó a Honlap használatával illetve a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelezően érvényűnek tekinti.

1. Szolgáltató adatai

Név: Nagy Zoltán egyéni válalkozó
Székhely és levelezési cím: Flat 1 Kitsbridge House, Brookhill Rd. Copthorn, UK RH10 3PS
UTR 4808433622
NI Number SR302077B
Számlavezető pénzintézet neve: lloyds bank
Account number:  26044860
Sort code 30-91-91
IBAN számlaszám: GB73LOYD3091912604486
E-mail cím: info@olcsoweboldal.net

2. Általános rendelkezések

Szolgáltató Szolgáltatását kizárólag jelen ÁSZF – ben meghatározott feltételek alapján nyújtja, amely ÁSZF mindenkor hatályos szövege bárki számára korlátlanul elérhető az alábbi linken: www.olcsoweboldal.net

Szolgáltató Szolgáltatásának keretében és a jelen ÁSZF -ben meghatározottak szerint biztosítja a Felhasználó által kialakított egyedi weblap(ok)nak/honlap(ok)nak a szerver tárhelyet, a folyamatos tartalom frissítés lehetőségét és a kapcsolódó szoftvert.

A Felhasználó által megrendelhető és igénybe vehető csomagok és a bennük szereplő funkciók a következő linken keresztül tekintheti meg: www.olcsoweboldal.net 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó egyedi weboldalát/honlapját az általa biztosított szervereken üzemelteti. A Szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem a Szolgáltató tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére is van lehetőség. Részletekért vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

Szolgáltató haladéktalanul értesíti Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

3. A Szolgáltatás megrendelésének mente, feltételei

3.1. Al-domain, domain rendelkezésre bocsátása

Az ingyenes próbaidőszak alatt Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy al-domain címet (minta.olcsoweboldal.net), melyen keresztül el tudja érni a saját publikus weboldalát. Ha a Felhasználó a próbaidőszak alatt vagy után előfizet valamely csomagra, lehetősége van ezt az al-domain címet lecserélni egy egyedi domain névre. Ennek folyamatáról Szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja. 

3.2. Megrendelés folyamata

Felhasználó az előfizetői csomagokat a https://www.olcsoweboldal.net/ találja.

Szolgáltató az első megrendelés alkalmával 15 napos ingyenes hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a Start csomag ingyenes próbaverziójához, amely során a Felhasználó megismerheti a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás bizonyos tartalmi elemeit.

Felhasználónak az oldalunkon található megrendelőlap segítségével tudja írásban jelezni, hogy milyen csomagot szeretne igénybe venni a próbaidőszak lejárta után.

Megrendelőlap: https://www.olcsoweboldal.net/megrendelolap/  

Az előfizetés sikerességéről Szolgáltató emailben és a Honlap felületén egyaránt tájékoztatja a Felhasználót.

Az előfizetői időszak kezdete a Szolgáltató által a Szolgáltatás aktiválásának a napja. A Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3 munkanapon belül kerül sor.

3.3. Szerződés létrejötte

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Tekintettel a Honlapon kínált Szolgáltatás egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására. Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót e-mailben értesíti.

A szerződés határozott időtartamra, a Felhasználó által megrendelt előfizetői csomag időtartamára jön létre.

Ha a Felhasználó a kifizetett előfizetési időszak vége előtt kíván a Szolgáltatás igénybevételével felhagyni alapos ok nélkül, Szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra kiszámított arányos díj visszafizetésére.

3.4. Felhasználói fiók felfüggesztése, törlése

Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében felfüggeszteni, illetve a valós adatok megadásának hiányában a Szolgáltatásának használatából kizárni.

Amennyiben a Felhasználó jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét első alkalommal felróhatóan megszegi és a kötelezettségszegés nem olyan súlyú, amely a szerződés további fenntartását lehetetlenné tenné, úgy a Szolgáltató írásban figyelmezteti a Felhasználót azzal, hogy haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül szüntesse meg a sérelmezett kötelezettségszegést. Ha a megjelölt határidő elteltét követően a Felhasználó a kötelezettségszegést nem szünteti, vagy ezt követően a Felhasználó újabb kötelezettségszegést követ el felróhatóan, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a Felhasználó fiókjának törlésére.

A Szolgáltató jogosult továbbá a Felhasználó weboldalának/honlapjának működését, ahhoz való hozzáférését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd amennyiben a felfüggesztést kiváltó ok a Szolgáltató felhívása ellenére továbbra is fennáll, Szolgáltató jogosult a tárgybeli weboldalt/honlapot törölni az alábbi indokokkal:

– Felhasználó weboldala/honlapja, illetve annak tartalma törvénybe, jogszabályba ütköző tartalmat, terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.

– Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

– ha a Felhasználó nem újítja meg előfizetését a 3.7. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően,

– Felhasználó weboldala/honlapja felületén valótlan adatokat jelenít meg.

– Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.

– Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a weboldal/honlap tartalmában vagy kódjában.

– Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.

– Kártékony programkód használata esetén.

– Tömeges – a weboldal/honlap adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

Amennyiben Szolgáltató a fent meghatározott okokból kifolyólag Felhasználó weboldalát/honlapját törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, weboldala/honlapja tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.

 3.5. A szolgáltatás díja

A Szolgáltató az általa biztosított előfizetési csomagok tekintetében a csomag tartalmától függő mértékű díjra jogosult. A Szolgáltatás keretében megrendelhető csomagokról itt lehet tájékozódni: https://www.olcsoweboldal.net/megrendelolap/ 

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, az árváltozás azonban nem befolyásolja a már leadott megrendelések után fizetendő díjak mértékét.

3.6. Fizetés

Ha a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatás keretében valamely csomagot, Felhasználó a megrendelt csomag díját a Szolgáltató által jelen pontban meghatározottak szerint köteles bankkártyás fizetéssel megfizetni a Szolgáltató részére. Szolgáltató a csomag árának bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

3.7. Előfizetési időszak meghosszabbítása, csomagváltás

A szolgáltatás meghosszabbítására, illetve annak külön kérelmezésére nincs szükség. A szolgáltatás elérhető a Felhasználó számára, amíg valamelyik fél azt írásban fel nem mondja. Az előfizetési megszüntetése után már nem elérhető a Felhasználó saját weboldalának publikus verziója.

Ha nem kerül sor újabb előfizetésre, Szolgáltató a Felhasználó saját weboldalát illetve annak tartalmát még 30 napig megőrzi, majd azt követően törölheti véglegesen. 

Ha a Szolgáltató az igényelt Szolgáltatás nyújtására a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Felhasználó nem fizette be a Szolgáltatás igénybevételére jogosító és esedékes díjakat. Ha a Felhasználó az előfizetési időszak leteltét követő 7 napig használja még a Szolgáltatást, de ha a 7 nap alatt úgy dönt, hogy egy újabb időszakra előfizet, akkor az újabb előfizetési időszak annyi nappal kevesebb lesz, amennyivel – a rendelkezésére álló 7 napos mintegy várakozási időszak alatt – később fizetett elő az újabb csomagra. 

Felhasználó az előfizetési időszak alatt illetve annak leteltét követően is jogosult arra, hogy csomag előfizetést váltson, tehát nem köteles ugyanazt az előfizetői csomag megrendelni vagy tovább használni. Felhasználó a csomagváltási szándékát írásban kell, hogy jelezze Szolgáltató felé, amit Szolgáltató weboldalán keresztül tehet meg.

4. Felmondási Jog

Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti a szolgáltatás megszüntetését. Ezért Szolgáltató semmilyen díjat nem kér. Szolgáltató a szolgáltatás megszüntetését követően előre befizetett díjat vissza fizetni nem köteles, de a kiegyenlített időszakra szolgáltatás nyujtani köteles.

5. Szavatosság

Ha Felhasználónak a szolgáltatás működésével kapcsolatban bármilyen problémája van, akkor megilleti az a jog, hogy azt a Szolgáltatónak kijavításra visszaadja vagy elálljon a szerződéstől illetve árleszállítást kérni.

Ha a szoftver kijavítása nem vezet eredményre, a probléma továbbra is fent áll, és a Felhasználó az elállási jogát gyakorolja, abban az esetben a Szolgáltató köteles az eredeti állapotot visszaállítani és a Felhasználónak a kifizetett díjat visszafizetni.

Jogszavatosság. A Szolgáltató garantálja, hogy a Honlapon keresztül értékesített Szolgáltatást jogosult értékesíteni, arra harmadik személynek nem áll fent olyan joga, és nincs olyan jogosultsága, amely Szolgáltatás jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.

6. Hibabejelentés

Hibabejelentésre az info@olcsoweboldal.net email címen van lehetősége a Felhasználónak.

Hibabejelentés esetén a bejelentő levélnek tartalmaznia kell a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket.

A bejelentett hiba tekintetében Szolgáltató ügyfélszolgálata 48 órán belül visszajelzést küld Felhasználó részére, és lehetőség szerint 48 órán belül meg is kezdi a hibaelhárítást.

7. Felelősség

Szolgáltató a webtárhely, illetve a szoftver nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató szintén nem felel a Felhasználó egyedi weboldalához/honlapjához kapcsolódó, esetlegesen elmaradt haszonért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa kialakított egyedi weboldal/honlap tartalmának kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a Felhasználó feladata.

Szolgáltató a Felhasználó regisztrált egyedi weboldalán/honlapján történő esetleges értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a Felhasználó potenciális vásárlóival, azokkal kizárólag Felhasználó áll szerződéses jogviszonyban.

A Felhasználó egyedi weboldalán/honlapján keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és az adott vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a weblap/honlap üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat a weboldala/honlapja adminisztrációs felületén beállítani.

Amennyiben a Felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal/honlap működtetéséhez valamilyen közigazgatási engedély, vagy egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése – saját költségén – a Felhasználó feladata. Ugyanezen szabály alkalmazandó, amennyiben az Felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal/honlap működtetéséhez valamilyen jogcselekmény elvégzése szükséges (pl.: közösségi adószám beszerzése, munkavállalóinak társadalombiztosítás szempontjából történő bejelentése, stb).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa létrehozott egyedi weboldalán/honlapján reklámtevékenységet végez, úgy köteles a mindenkor hatályos reklámjogi jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény – rendelkezéseit betartani.

Amennyiben a Felhasználó a fentiekben meghatározott valamely kötelezettségének nem tenne eleget, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókját felfüggeszteni és hozzáférését korlátozni.

A fentiekre tekintettel Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem tartalomszolgáltatás, hanem csak és kizárólag tárhely szolgáltatás, erre tekintettel a Felhasználó egyedi weboldalán/honlapján elhelyezett tartalmakért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi igény tekintetében harmadik személyekkel szemben a Felhasználó köteles helytállni.

Tilos a Felhasználónak tevékenysége során harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét megsérteni, az érvényes jogszabályi előírásokat megszegni, tevékenységet egyéb jogellenes módon, vagy eszközzel végezni.

Tilos a jelen szerződés szerinti tevékenység visszaélésszerű vagy jogellenes folytatása, így például tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása, jogellenes reklám használata, engedélyköteles tevékenység engedélynélküli végzése, vagy egyéb jogellenes magatartás tanúsítása.

Különösen tilos a Szolgáltatóról vagy Szolgáltatásáról valótlan, hamis vagy megtévesztő adatokat terjeszteni, vagy ilyen adatok közzétételében, megalkotásában közreműködni.

Az egyedi weboldalon/honlapon található tartalmak és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.

7.1. Felhasználó saját weboldalára vonatkozó tartalmi korlátozások

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy olyan weboldal létrehozásához vagy fejlesztéséhez nem veheti igénybe a Szolgáltatást, amelyek – ideértve, de nem kizárólagosan – a következő tartalommal bírnak

– Felnőtt tartalommal, vagyis 18. életévüket be nem töltött kiskorúak számára tiltott tartalommal bíró oldalak,

– Szerzői jogokat sértő oldalak: amennyiben Felhasználó mégis a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat (pl.: tanulmány, vers, honlap, grafika, zenemű, film vagy más irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, stb.) helyez el a honlapján, illetve tesz elérhetővé az egyedi weboldalán/honlapján, úgy köteles a szerzői jog jogosultjának vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni és azt a Szolgáltató felhívására a Szolgáltatónak haladéktalanul bemutatni,

– SPAM-ek tömeges küldésére szolgáló oldalak, melynek célja kizárólag adatbázisépítés,

– Piramisjátékok szervezésével és lebonyolításával foglalkozó oldalak,

– mások személyiséghez fűződő jogait sértő,

– olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket tartalmaz az oldal, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,

– amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra,

– súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki,

– becsmérlők vagy megalázó tartalmúak,

– faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak,

– egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak,

– elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek,

– bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják,

– bűncselekményre felbujtást;

– szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket tartalmazó oldalak.

Felhasználó továbbá nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatást tovább értékesítse a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére illetőleg nem használhatja a Szolgáltatást arra, hogy harmadik személy megbízásából a Szolgáltatás igénybevételével tervezzen a harmadik személy részére weboldalt.

Ha Felhasználó a jelen pontban meghatározott korlátozást megszegi, Szolgáltató jogosult a 3.7. pontban meghatározottak szerint a fiók törlésére.

 8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 naptári nappal Honlapján közzéteszi, erről a Felhasználót közvetlenül is értesíti.

Szolgáltató jogosult évente egyszer a szolgáltatások díjainak emelésére. Erről Felhasználót előzetesen írásban értesíteni köteles. 

Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, jogosult az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idő figyelembe vétele mellett – a szolgáltatási díjnak az felmondás napját követő előfizetői időszakra vonatkozó visszatérítési igény mellett – felmondani.

Amennyiben a Felhasználó a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja, a módosított rendelkezések az értesítést követő 16. napon hatályba lépnek a Felhasználóval szemben.

10. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, Szolgáltatáson előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más Domain név alá helyezze át.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.08.30.

Pin It on Pinterest

Share This